SAFE & EASY

DOEL KLEINE BLUSMIDDELEN

Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen.

Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorkomen.

Brand valt niet meer te blussen indien:

 • Deze te groot en/of te heet is geworden
 • De rook al zodanig is dat u niets meer ziet, ademhalingsproblemen krijgt of bewusteloos raakt.

Snelheid is dus van het grootste belang. Direct na het ontdekken van de brand moet er begonnen worden met blussen. Hierop is het Prymaxx Safe & Easy concept gebaseerd, dit geeft invulling aan een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van kleine blusmiddelen.

 

SAMENVATTING

 

Het Prymaxx Safe & Easy concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang van uw bedrijfsvoering om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

Prymaxx Safe & Easy concept

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden. Dit concept is uitsluitend toe te passen in verblijfsruimten (Zorg, kantoor, scholen, etc.)

Fase 1 van dit concept is het gebruik van de professionele Indoor spray brandblusser.

Fase 2 is het gebruik van de onderhoudsvrije 6 liter Aramide/kunststof blusser.

 

De kracht van het gebruik van een professionele Indoor spray blusser:

 • Een groter aantal blussers beschikbaar.
 • Iedereen kan een spraybrandblusser hanteren.
 • Te gebruiken voor de volgende branden en ratings: 5A*, 21B, 25F, 2liter Bio-ethanol en tot 1000Volt elektriciteit.

 

Op deze manier kan beduidend sneller tot het blussen worden overgegaan, in vergelijking met een 6 liter/6 kilo handbrandblusser die veelal alleen door de opgeleide BHV’ers kunnen worden gehanteerd. Daarnaast is het blusvermogen van deze spray brandblusser indrukwekkend. Twee spray brandblussers hebben een hogere efficiëntie dan één traditionele blusser van 6 kilo/ 6 liter indien er meerdere personen aanwezig zijn.

 *  Prymaxx spraybrandblussers zijn getest conform de zwaarste nieuwste Europese Norm (NEN) de EN 3-7 met een vochtgehalte van 14% in hout. De officiële NEN EN3-7 rating is 5A, dit komt overeen met 8A in de Britisch Standard met 18% vochtgehalte.

 

De kracht van de 6 liter Aramide blusser:

 • Zijn lichte gewicht -/- 20%
 • Zijn grote blusvermogen van 27A.

 

Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden.

Het Prymaxx Safe & Easy concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen:

 • Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is
 • 6 liter handbrandblusser t.b.v. de blussing indien de sprayblusser niet afdoende is, veelal verzorgd door geoefende BHV
 • Brandslanghaspel t.b.v. een eventuele vervolg– of nablussing

 

Hoe wordt het uitgevoerd

De invoering van dit concept vereist altijd maatwerk, maar in grote lijnen moet het zo uitgevoerd worden, Projectering conform de NEN 4001 geeft het totaal aantal 6 liter brandblussers echter de invulling in verblijfsruimten gebeurt als volgt:

 • Waterslanghaspels worden zo geplaatst zodat op elke plek met water geblust kan worden (bouwbesluit 2012).
 • Eén lichtgewicht 6 liter Aramide brandblusser wordt per bouwdeel (bijvoorbeeld verdieping) geplaatst bij de ingang

van dat bouwdeel waar de “aanvalsroute”, van bv. de BHV’er, begint en op andere risicoplaatsen.

 

Het totale aantal geprojecteerde 6 liter blussers verminderd met de geplaatste 6 liter blussers geeft een restant aantal 6 liter blussers. Dit restant wordt verdubbeld in aantal en met de sprayblussers ingevuld.   

 • De sprayblussers worden op tactische plaatsen opgehangen in het bouwdeel waardoor de loopafstand per bluseenheid niet meer dan 15 meter zal worden.

 UITZONDERING: daar waar 6 L of 6 kg brandblussers geplaatst zouden worden ter aanvullende beveiliging voor gebieden met bijzondere brandrisico’s worden deze brandblussers niet vervangen door spray brandblussers.

 

REGELGEVING

 

De gebouwen die onder het bouwbesluit vallen, dienen te voldoen aan het betreffende aansturingsartikel 6.27:” Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.”

Voor de waterslang-haspels is het Bouwbesluit duidelijk: elke plek moet bereikbaar zijn met water (waarbij de brandslang niet langer dan 30 meter mag zijn en gerekend wordt met een worpafstand van maximaal 5 meter). Indien aan bovenstaand wordt voldaan is al het overige (behoudens groot risicoprojecten) aanvullend.

 

Aanvullende maatregelen:

Voor de brandblussers is er de NEN 4001. Het voldoen aan deze norm heeft in de markt een algemeen draagvlak dat aan het aan-sturingsartikel wordt voldaan. Deze norm wordt echter in het Bouwbesluit niet hard voorgeschreven. Voor de meeste gebruiksfuncties (o.a. kantoren) wordt een plaatsing in de norm voorgeschreven van één 6 kilo/6 liter handbrandblusser per 300 m2. Prymaxx vult dit in door per bouwlaag in de aanvalsroutes één 6 liter lichtgewicht composiet handbrandblusser schuim te plaatsen met een groot blusvermogen die, b.v. door de BHV’er meegenomen, in het gebied wordt gebracht waar een brand is. Dit past dan ook geheel in de huidige Integrale veiligheidsbenadering van de overheid waarin met de combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen de betreffende brandveiligheidsdoelstelling kunnen worden ingevuld.

Vervolgens worden dan in het bouwdeel de spray brandblussers geplaatst waardoor een situatie ontstaat dat voordat de 6 liter brandblussers, veelal door BHV’ers, ter plaatse zijn al met blussen is aangevangen.

Hier wordt dan de geest van de NEN 4001 gevolgd door op elke, conform de NEN4001 vereiste aantal vierkante meters, twee spray brandblussers te plaatsen. Hierdoor zal de afstand vanaf enig punt in de projecteringszone tot het dichtstbijzijnde blustoestel niet groter zijn dan 15 meter. Dit geeft een aanvullende veiligheid boven het bouwbesluit waardoor– naast de doelstelling veilig vluchten – ook invulling wordt gegeven aan de doelstelling om schade maximaal te beperken.

Hierin zit de kracht van het Prymaxx concept: een beginnende brand wordt sneller geblust waardoor risico en schade veel lager is dan bij de conventionele invulling.

 

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

 

De lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd door het gebruik van de Aramide blusser en de sprayblusser.

 • Voor de Aramide blusser bestaat de jaarlijkse preventieve inspectie vooral uit een visuele check waardoor de hoge reguliere preventieve onderhoudskosten vervallen. Ook vervalt de 5-jaarlijkse interne controle op corrosie. Deze blusser behoeft niet te worden opengemaakt, geleegd en hervuld. Dit scheelt in de praktijk veel tijd en geld. De kans op vroegtijdige vervanging door beschadigingen is bij de Aramide blusser minimaal. De blusser bestaat uit meerdere lagen kunststof waardoor hij minder gevoelig is voor deuken dan stalen blussers. Kleine deuken “veren” zelfs weer terug. Deze blusser is 10 jaar onderhoudsvrij. Kortom: geen onderhoudskosten*.
 • De spray handbrandblussers zijn onderhoudsvrij. Kortom: geen onderhoudskosten*.
 • Voor beide blussers geldt: Wel is een jaarlijkse gedocumenteerde visuele inspectie noodzakelijk.

Deze inspectie dient uitgevoerd te worden door een deskundig gecertificeerd persoon** en achter op de blusser gedocumenteerd te worden.

*na 10 jaar dient er conform de NEN2559 grootonderhoud plaats te vinden die door een deskundig technisch gecertificeerd persoon, bij voorkeur REOB,  moet worden uitgevoerd.

**Dit kan eenieder worden door, met goed gevolg, de E-Learning op de website te volgen die conform de richtlijnen van de  producent en gerelateerd aan de NEN2559 is opgesteld. Hiervoor wordt een genummerd certificaat ontvangen.